RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europaparlamentet

I Europaparlamentet sitter företrädare för EU:s 500 miljoner medborgare. Sedan 1979 utses ledamöterna genom direkta allmänna val. I enlighet med Lissabonfördraget har parlamentet sammanlagt 751 ledamöter. Antalet parlamentsledamöter per land beslutas genom ett förslag från Europaparlamentet som enhälligt antas av Europeiska rådet. Inget land kan numera ha färre än sex eller fler än nittiosex ledamöter i Europaparlamentet.

Europaparlamentet har följande huvuduppgifter:

  • Att stifta lagar. På de flesta områden delar parlamentet lagstiftningsmakten med rådet, i synnerhet genom det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.
  • Att anta budgeten. Parlamentet delar makten med rådet genom att anta budgeten genom omröstning, sätta den i kraft genom att parlamentets ordförande undertecknar den och genom att övervaka dess genomförande.
  • Att kontrollera EU-institutionerna politiskt, och då i första hand kommissionen. Parlamentet har rätt att godkänna eller underkänna de ledamöter som kommissionens ordförande har utsett. Det har också befogenhet att avskeda kommissionen i dess helhet genom en misstroendeförklaring. Parlamentet utövar också kontroll över EU:s verksamhet genom att ledamöterna får ställa skriftliga och muntliga frågor till kommissionen och rådet. Det har dessutom rätt att inrätta tillfälliga utskott och utredningsutskott. Deras befogenheter är inte begränsade till enbart EU-institutionernas verksamhet, utan kan också omfatta medlemsstaternas åtgärder för genomförandet av EU:s politik.

Lissabonfördraget stärker Europaparlamentets roll genom att göra det mer jämställt ministerrådet. Det innebär bland annat följande:

  • Det ordinarie lagstiftningsförfarandet har utvidgats till fyrtio nya områden, bland annat jordbruk, energisäkerhet, invandring, rättsliga och inrikes frågor, hälsa och strukturfonder.
  • Parlamentets roll har förstärkts vad gäller godkännandet av EU:s budget. Det görs bland annat inte längre någon åtskillnad mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter, och Europaparlamentet ansvarar nu för antagandet av hela budgeten tillsammans med rådet.
  • Europaparlamentets ledamöter har möjlighet att godkänna en lång rad internationella avtal som EU förhandlar fram, till exempel internationella handelsavtal.
  • Parlamentet har rätt att hållas informerade om Europeiska rådets verksamhet, dess roterande ordförandeskap och EU:s yttre åtgärder.
  • Europaparlamentet har numera också rätt att föreslå ändringar i fördraget.
  • Parlamentets övervakande funktion har förbättrats genom att man numera väljer kommissionens ordförande och godkänner kommissionens övriga ledamöter genom omröstning.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början