RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentissa kokoontuvat Euroopan unionin 500 miljoonan kansalaisen edustajat. Parlamentin jäsenet on valittu vuodesta 1979 lähtien yleisillä välittömillä vaaleilla. Lissabonin sopimuksessa parlamentin jäsenten määräksi on vahvistettu 751. Kustakin jäsenvaltiosta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärän vahvistaa Eurooppa-neuvosto yksimielisesti hyväksytyllä päätöksellä Euroopan parlamentin ehdotuksesta. Nykyään jäsenvaltioilla voi olla vähintään 6 ja enintään 96 jäsentä Euroopan parlamentissa.

Parlamentin päätehtävät ovat seuraavat:

  • Lainsäädäntövalta: Useimmissa tapauksissa parlamentti jakaa lainsäädäntövallan neuvoston kanssa pääasiassa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
  • Budjettivalta: Parlamentti käyttää budjettivaltaa neuvoston kanssa hyväksyen vuosittaisen talousarvion, josta parlamentin puhemiehen allekirjoitus tekee lainvoimaisen, ja valvoo sen toteuttamista
  • EU:n toimielinten ja erityisesti komission poliittinen valvonta: parlamentti voi hyväksyä tai hylätä komission jäsenten nimittämisen tai erottaa komission kokonaisuudessaan esittämällä sille epäluottamuslauseen. Se valvoo lisäksi EU:n toimintaa kirjallisilla ja suullisilla kysymyksillä, joita se voi esittää komissiolle ja neuvostolle. Parlamentti voi myös perustaa väliaikaisia valiokuntia ja tutkintavaliokuntia, joiden valtuudet eivät rajoitu EU:n toimielinten toiminnan tutkimiseen, vaan voivat koskea myös jäsenvaltioiden toimia EU:n politiikkojen toteuttamiseksi.

Lissabonin sopimuksella vahvistetaan Euroopan parlamentin asemaa nostamalla se tasavertaiseksi toimielimeksi ministerineuvoston rinnalle. Tarkemmin ottaen Lissabonin sopimuksella

  • laajennetaan tavallisen lainsäätämisjärjestyksen (tavallinen lainsäätämisjärjestys) soveltamisalaa 40 uudelle alalle, joihin kuuluvat muun muassa maatalous, energiavarmuus, maahanmuutto, oikeus- ja sisäasiat, terveys ja rakennerahastot;
  • vahvistetaan parlamentin asemaa EU:n talousarvion hyväksymisessä. Menojen jaottelu "pakollisiin" ja "ei-pakollisiin" poistuu. Euroopan parlamentti valtuutetaan hyväksymään EU:n koko talousarvio yhdessä neuvoston kanssa;
  • annetaan Euroopan parlamentin jäsenille mahdollisuus antaa hyväksyntänsä monille Euroopan unionin neuvottelemille kansainvälisille sopimustyypeille, kuten kansainvälisille kauppasopimuksille;
  • taataan parlamentille uusia oikeuksia saada ajantasaista tietoa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vaihtuvan puheenjohtajavaltion toimista sekä EU:n ulkoisesta toiminnasta;
  • annetaan Euroopan parlamentille oikeus ehdottaa muutoksia perussopimukseen;
  • parannetaan Euroopan parlamentin valvontavaltaa valtuuttamalla se valitsemaan komission puheenjohtaja sekä äänestämään komission jäsenten hyväksymisestä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun