RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europa-Parlamentet

I Europa-Parlamentet (EP) samles repræsentanterne for Unionens 500 millioner borgere. De er siden 1979 blevet valgt ved direkte almindelige valg. Lissabontraktaten fastlægger antallet af medlemmer i Europa-Parlamentet til 751. Antallet af parlementsmedlemmer fra de enkelte EU-lande fastlægges i en afgørelse fra Det Europæiske Råd, der vedtages ved enstemmighed på forslag fremsat af Europa-Parlamentet. EU-landene kan have mindst 6 og højst 96 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet har følgende hovedfunktioner:

  • lovgivende beføjelse: på de fleste områder deler Parlamentet den lovgivende beføjelse med Ministerrådet, navnlig via den almindelige beslutningsprocedure.
  • budgetbeføjelse: Parlamentet deler budgetbeføjelsen med Rådet ved at vedtage det årlige budget, give det retskraft ved parlamentsformandens underskrift og føre kontrol med dets gennemførelse.
  • politisk kontrol med EU-institutionerne, især Kommissionen. Parlamentet kan godkende eller forkaste medlemmer af Kommissionen og har beføjelse til at vælte Kommissionen i sin helhed via et mistillidsvotum. Det udøver ligeledes kontrol med Unionens aktiviteter gennem skriftlige og mundtlige forespørgsler til Kommissionen og Rådet. Derudover kan Parlamentet nedsætte midlertidige undersøgelsesudvalg, hvis mandat ikke er begrænset til EU-institutionernes virke, men også kan omfatte medlemsstaternes gennemførelse af Unionspolitikken.

Lissabontraktaten styrker Europa-Parlamentets rolle ved at placere det på samme niveau som Ministerrådet. Lissabontraktaten indeholder bestemmelser om følgende:

  • en udvidelse af den almindelige lovgivningsprocedure (almindelig lovgivningsprocedure) til 40 nye områder, herunder landbrug, sikkerhed for energiforsyning, indvandring, retlige og indre anliggender, sundhed og strukturfonde,
  • en styrkelse af Europa-Parlamentets rolle i vedtagelsen af EU's budget. Sondringen mellem "obligatoriske" og "ikke-obligatoriske" udgifter bortfalder. Europa-Parlamentet har nu ansvar for vedtagelse af budgettet i sin helhed sammen med Rådet,
  • beføjelse til parlamentsmedlemmerne til at give deres samtykke i en lang række internationale aftaler, der indgås af Den Europæiske Union, såsom internationale handelsaftaler,
  • indførelse af udvidet ret til information om aktiviteterne i Det Europæiske Råd, EU's skiftende formandskab og Unionens eksterne anliggender,
  • tildeling til Europa-Parlamentet af retten til at fremsætte forslag til traktatsændringer,
  • forbedring af Parlamentets undersøgelsesbeføjelser ved at give det ansvar for at vælge formanden for Europa-Kommissionen og godkende EU-kommissærerne ved en samlet afstemning.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top