RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese Investeringsbank (EIB)

De Europese Investeringsbank is opgericht bij het Verdrag van Rome en is de financieringsinstelling van de Europese Unie. De EIB streeft naar economische, sociale en territoriale samenhang door een evenwichtige ontwikkeling van het grondgebied van de Unie.

De aandeelhouders van de EIB zijn de 27 lidstaten van de Europese Unie. De EIB wordt bestuurd door een Raad van gouverneurs, samengesteld uit de 27 ministers van Financiën. De Bank bezit rechtspersoonlijkheid en financiële zelfstandigheid en financiert op lange termijn concrete projecten waarvan de economische, technische, ecologische en financiële leefbaarheid gewaarborgd is. De EIB verstrekt leningen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit op de kapitaalmarkten opgenomen middelen, aangevuld met het eigen vermogen van de aandeelhouders. De belangrijkste actieterreinen van de bank tussen 1994 en 1999 waren: vervoer, telecommunicatie, energie, water, onderwijs en opleiding.

In maart 2000 heeft de Europese Raad van Lissabon erop aangedrongen meer steun te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's / het MKB). Dit heeft geleid tot de oprichting van de EIB-groep, die is samengesteld uit de EIB en het Europees Investeringsfonds (EIF) en die tot doel heeft het Europese concurrentievermogen op economisch gebied te versterken. Via het "Innovation 2000"-initiatief stimuleert deze groep het ondernemerschap, de innovatie en het benutten van het menselijk potentieel door aan KMO's leningen op middellange termijn en bankgaranties te verstrekken, en door de financiering van risicokapitaalactiviteiten.

Buiten de Unie ondersteunt de EIB de pretoetredingsstrategieën van de kandidaat-lidstaten en de Westelijke-Balkanlanden en geeft zij uitvoering aan de financiële componenten van overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van het Europees beleid inzake ontwikkelingshulp en samenwerking. In dit kader is de EIB actief in de regio rond de Middellandse Zee en de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen).

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven