RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska sysselsättningsstrategin

Med anledning av undertecknandet av Lissabonfördraget håller vi på att uppdatera ordlistan.

Sedan det genom Amsterdamfördraget infördes en ny avdelning (avdelning VIII) om sysselsättning i EG-fördraget har samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik blivit en prioriterad fråga på EU-nivå.

Det var dessa nya bestämmelser som Europeiska rådet stödde sig på när man vid sitt möte i Luxemburg i november 1997 lanserade den europeiska sysselsättningsstrategin, också kallad "Luxemburgprocessen".

Den europeiska sysselsättningsstrategin genomförs i form av ett årligt program för planering, uppföljning, granskning och anpassning av de politiska åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att samordna sina insatser i kampen mot arbetslöshet. Den utformas med hjälp av fyra instrument:

  • Riktlinjerna för sysselsättning: gemensamma prioriteringar för medlemsstaternas sysselsättningspolitik som utarbetas av kommissionen.
  • De nationella handlingsplanerna för sysselsättning: omsättandet av de gemensamma riktlinjerna i praktiken på nationell nivå.
  • Den gemensamma sysselsättningsrapporten: sammanställning av de nationella handlingsplanerna, som sedan fungerar som underlag vid utarbetandet av riktlinjer för det kommande året.
  • Rekommendationerna: rådet antar med kvalificerad majoritet specifika rekommendationer för varje land.

År 2005 reviderades Lissabonstrategin, så att satsningarna kunde fokuseras på att skapa en stark, långsiktig tillväxt och skapa fler och bättre jobb.

I och med översynen av Lissabonstrategin har också den europeiska sysselsättningsstrategin lagts om. Den nya processen startade i juli 2005 då Europeiska rådet godkände de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning.

Den europeiska sysselsättningsstrategin bygger nu på fyra delar:

  • De integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning (riktlinjerna ska hädanefter presenteras tillsammans med riktlinjerna för EU:s makroekonomiska och mikroekonomiska politik och gälla i tre år).
  • De nationella reformplanerna.
  • Kommissionens årliga rapport om tillväxt och sysselsättning, där kommissionen sammanställer de 25 medlemsstaternas nya nationella reformprogram.
  • Eventuellt rekommendationer av rådet.

De integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning ska tjäna som grund för gemenskapens Lissabonprogram och de nationella handlingsprogrammen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början