RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS)

Tengevolge van de ondertekening van het Verdrag van Lissabon, wordt het glossarium momenteel aangepast.

De coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten is voor de Europese Unie een prioriteit sinds door het Verdrag van Amsterdam in het EG-Verdrag een nieuwe titel VIII Werkgelegenheid is ingevoerd.

Op grond van deze nieuwe bepalingen heeft de Europese Raad van Luxemburg in november 1997 de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) gelanceerd. De EWS wordt ook wel het 'proces van Luxemburg' genoemd.

De EWS is een jaarlijks programma dat erop gericht is het beleid van de lidstaten te plannen, te volgen, te onderzoeken en bij te stellen en hun instrumenten voor werkloosheidsbestrijding te coördineren. Het gaat om de volgende vier instrumenten:

  • de werkgelegenheidsrichtsnoeren: door de Commissie opgestelde gemeenschappelijke prioriteiten voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten;
  • de nationale actieplannen voor werkgelegenheid (NAP's): toepassing van de gemeenschappelijke beleidslijnen in de lidstaten;
  • het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid: een samenvatting van de nationale actieplannen, die als basis dient voor de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor het volgende jaar;
  • de aanbevelingen: specifieke aanbevelingen per land die de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen goedkeurt.

In 2005 werd de strategie van Lissabon herzien om de inspanningen beter te kunnen richten op de totstandkoming van een sterke en duurzame groei en het scheppen van meer en betere banen.

Deze nieuwe impuls heeft geleid tot een geheel vernieuwde Europese werkgelegenheidsstrategie die in praktijk wordt gebracht sinds juli 2005, toen de Europese Raad de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid heeft goedgekeurd.

Bij de Europese werkgelegenheidsstrategie worden voortaan vier instrumenten aangewend:

  • de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (deze zullen nu steeds samen met de richtsnoeren voor het macro-economisch en het micro-economisch beleid van de Unie voor een periode van drie jaar worden voorgesteld);
  • de nationale hervormingsprogramma's voor elk van de lidstaten;
  • het jaarverslag van de Commissie over groei en werkgelegenheid, waarin de door de lidstaten ingediende nationale hervormingsprogramma's worden geanalyseerd;
  • eventuele door de Raad goedgekeurde aanbevelingen.

De geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid zullen als basis dienen voor het communautaire Lissabon-programma en voor de nationale actieprogramma's.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven