RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan työllisyysstrategia

Sanastoa ajantasaistetaan parhaillaan Lissabonin sopimuksen allekirjoittamisen seurauksena.

Amsterdamin sopimuksella Euroopan yhteisön perustamissopimukseen sisällytettiin uusi työllisyyttä koskeva luku VIII, ja sen myötä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan koordinointi sai prioriteettiaseman yhteisössä.
Marraskuussa 1997 Luxemburgissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto käynnisti juuri näiden uusien määräysten perusteella Euroopan työllisyysstrategian, jota kutsutaan myös Luxemburgin prosessiksi.

Euroopan työllisyysstrategia muodostuu vuosittaisesta ohjelmasta, jossa suunnitellaan, seurataan, tarkastellaan ja mukautetaan jäsenvaltioiden toteuttamaa politiikkaa työttömyyden torjuntaan tarkoitettujen välineiden koordinoimiseksi. Strategia perustuu neljään välineeseen:

  • työllisyyden suuntaviivat: komission laatimat yhteiset prioriteetit jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa varten
  • työllisyyttä koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat: yhteisten suuntaviivojen täytäntöönpano jäsenvaltioissa
  • yhteinen työllisyysraportti: kansallisista toimintasuunnitelmista tehty tiivistelmä, jota käytetään perustana laadittaessa seuraavan vuoden suuntaviivoja
  • suositukset: maakohtaiset erityissuositukset, jotka neuvosto hyväksyy määräenemmistöpäätöksellä.

Vuonna 2005 Lissabonin strategiaa tarkistettiin, jotta voitaisiin keskittyä paremmin pyrkimyksiin kehittää voimakasta ja kestävää kasvua ja luoda uusia ja laadukkaampia työpaikkoja.

Lissabonin strategian uudelleenkäynnistys johti Euroopan työllisyysstrategian täydelliseen tarkistukseen, ja sen uusi prosessi otettiin käyttöön heinäkuussa 2005, kun Eurooppa-neuvosto hyväksyi kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat.

Euroopan työllisyysstrategia tukeutuu seuraaviin neljään välineeseen:

  • kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat (suuntaviivat esitetään vastedes yhdessä unionin makro- ja mikrotalouspolitiikkaa koskevien suuntaviivojen kanssa kolmen vuoden kaudeksi)
  • maakohtaiset kansalliset uudistusohjelmat
  • kasvua ja työllisyyttä koskeva komission vuosiraportti, jossa arvioidaan 25 jäsenvaltion esittämät kansalliset uudistusohjelmat
  • neuvoston mahdollisesti antamat suositukset.

Kasvua ja työllisyyttä koskevat yhdennetyt suuntaviivat toimivat yhteisön Lissabon-ohjelman ja kansallisten toimintaohjelmien perustana.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun