RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europæisk beskæftigelsesstrategi (EBS)

Som følge af underskrivelsen af Lissabontraktaten er glossaret ved at blive opdateret.

Siden der med Amsterdam-traktaten blev føjet et nyt afsnit VIII om beskæftigelse til EF-traktaten, er samordningen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker blevet prioriteret højt på EU-plan.

På grundlag af disse nye bestemmelser lancerede Det Europæiske Råd i Luxembourg i november 1997 den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS), der også er blevet kaldt "Luxembourg-processen".

EBS består af et årligt program til planlægning, opfølgning, undersøgelse og tilpasning af de politikker, som medlemsstaterne har iværksat for at samordne deres indsats til bekæmpelse af arbejdsløshed. Den bygger på fire instrumenter:

  • retningslinjerne for beskæftigelsen: fælles prioriterede områder for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, som udarbejdes af Kommissionen
  • de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen: gennemførelse på nationalt plan af de fælles retningslinjer
  • den fælles rapport om beskæftigelsen: resumé af de nationale handlingsplaner, der danner grundlag for udarbejdelsen af det kommende års retningslinjer
  • henstillingerne: Rådet vedtager med kvalificeret flertal specifikke henstillinger vedrørende de enkelte lande.

I 2005 blev Lissabon-strategien revideret for at koncentrere indsatsen for at fremme en kraftig og varig vækst og for at skabe flere og bedre job.

Denne genoptagelse af Lissabon-strategien har ført til en fuldstændig revision af den europæiske beskæftigelsesstrategi, hvor den nye proces blev sat i gang i juli 2005 efter Det Europæiske Råds vedtagelse af de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse.

Den europæiske beskæftigelsesstrategi bygger på fire instrumenter:

  • De integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (fremover vil retningslinjerne blive fremlagt i sammenhæng med retningslinjerne for EU's makroøkonomiske og mikroøkonomiske politikker for et tidsrum på tre år)
  • De nationale reformprogrammer i hvert land
  • Kommissionens årsberetning om vækst og beskæftigelse, hvor de 25 nye nationale reformprogrammer fra medlemsstaterne analyseres
  • Eventuelle henstillinger, som Rådet vedtager.

De integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse vil blive brugt som udgangspunkt for EU's Lissabon-program og for de nationale handlingsprogrammer.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top