RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ i Europeiska unionen (EU). Kommittén bildades 1957 genom fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Kommitténs syfte är att företräda olika ekonomiska och sociala gruppers intressen.

EESK består av högst 350 ledamöter som kommer från olika sammanslutningar i det civila samhället (artikel 301 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). De är fördelade på tre grupper som företräder olika intressen, det vill säga arbetsgivare, arbetstagare och olika sektorer för särskilda verksamheter (jordbrukare, hantverkare, små och medelstora företag, industrier, fria yrken, representanter för konsumenterna, vetenskap, utbildning, den sociala ekonomin, familjer och miljörörelser). EESK:s ledamöter utses för en tid av fem år, som kan förlängas, genom beslut som fattas av rådet med enhällighet på förslag av kommissionen.

EESK kan rådfrågas av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i de fall som anges i fördragen. Kommittén kan också avge yttranden på eget initiativ.

EESK avger sålunda ett yttrande innan flertalet lagar som rör inre marknaden, utbildning, konsumentskydd, miljö, regional utveckling och sociala frågor antas. Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft i maj 1999 måste EESK rådfrågas i ett större antal frågor (bl.a. ny sysselsättningspolitik, nya bestämmelser beträffande sociala frågor, folkhälsofrågor och jämställdhet).

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början