RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een raadgevend orgaan van de Europese Unie. Het werd in 1957 opgericht bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap om de belangen van de verschillende economische en maatschappelijke categorieën te vertegenwoordigen.

Het EESC telt ten hoogste 350 leden, die het georganiseerde maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen (art. 301 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Zij zijn verdeeld over drie groepen, die respectievelijk de belangen vertegenwoordigen van werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van specifieke activiteiten (landbouwers, ambachtslieden, kleine en middelgrote bedrijven en industrieën, vrije beroepen, vertegenwoordigers van consumenten, wetenschappen en onderwijs, sociale economie, gezinnen en milieubewegingen). De leden van het EESC worden voor een verlengbare termijn van vijf jaar door de Raad benoemd, die op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen besluit.

Het EESC kan door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden geraadpleegd in de gevallen die in de verdragen zijn voorzien. Het kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

Het EESC wordt onder meer geraadpleegd voor de goedkeuring van een groot aantal besluiten betreffende interne markt, onderwijs, consumentenbescherming, milieu, regionale ontwikkeling en op sociaal gebied. Sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (mei 1999) moet het EESC over een groter aantal onderwerpen worden geraadpleegd, zoals nieuw werkgelegenheidsbeleid, nieuwe bepalingen op sociaal gebied, volksgezondheid en gelijke kansen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven