RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er et af Den Europæiske Unions (EU’s) høringsorganer. Det blev oprettet ved traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1957 med det formål at repræsentere de forskellige samfundsgruppers interesser.

EØSU består af op til 350 medlemmer, der repræsenterer det organiserede civilsamfund (artikel 301 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)). De er fordelt på tre grupper, der henholdsvis repræsenterer arbejdsgiverne, arbejdstagerne og særlige erhvervsgrupper (landbruget, håndværkerne, de små og mellemstore virksomheder og industrier, de liberale erhverv, repræsentanter forskning og undervisning samt forbruger-, samfunds-, familie- og miljøorganisationer). Udvalgets medlemmer udnævnes ved enstemmighed af Rådet efter forslag fra Kommissionen for en periode på fem år med mulighed for genudnævnelse.

EØSU høres af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i de tilfælde, der er nævnt i traktaterne. Det kan også afgive udtalelse på eget initiativ.

EØSU høres således inden vedtagelse af en lang række retsakter om det indre marked, uddannelse, forbrugerbeskyttelse, miljø, regionaludvikling og inden for det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område. Efter Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse (maj 1999) skal EØSU høres på et større antal områder end hidtil såsom den nye beskæftigelsespolitik, de nye bestemmelser på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område, folkesundhed og ligestillingsområdet.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top