RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten som har sitt säte i Luxemburg inrättades genom Brysselfördraget 1975. Revisionsrätten anses som en EU-institution sedan Maastrichtfördraget antogs 1992. Revisionsrätten utövar sina befogenheter helt självständigt.

Revisionsrätten består av en medborgare från varje medlemsstat. Ledamöterna utses av rådet med kvalificerad majoritet efter samråd med Europaparlamentet. Deras mandat löper i sex år och kan förlängas. Ledamöterna ska bland sig välja revisionsrättens ordförande för en tid av tre år. Ordföranden kan återväljas.

Revisionsrätten ska kontrollera att EU:s (och EU-organens) utgifter och inkomster är lagliga och korrekta och se till att den ekonomiska förvaltningen är sund. Den ska också ge parlamentet och rådet en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Den ska upprätta en årsrapport som offentliggörs i EUT efter varje budgetår.

Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft kan revisionsrätten anmäla oegentligheter till parlamentet och rådet. Dessutom har dess behörighet utökats till EU-medel som förvaltas av externa organ och av Europeiska investeringsbanken. Revisionsrätten får dock inte utdöma påföljder. Om revisionsrätten upptäcker bedrägerier eller oegentligheter ska den informera Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) om detta.

Sedan Nicefördraget trädde i kraft kan revisionsrätten bilda avdelningar med ansvar för vissa slags rapporter eller yttranden.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början