RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer, die in Luxemburg is gevestigd, is opgericht bij het Verdrag van Brussel van 1975. Zij wordt beschouwd als een instelling van de Europese Unie sedert de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht in 1992. De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit.

In de Rekenkamer heeft één onderdaan van elke lidstaat zitting. De leden worden door de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor een ambtstermijn van zes jaar benoemd. Zij zijn herbenoembaar en kiezen uit hun midden voor drie jaar de voorzitter van de Rekenkamer, die herkiesbaar is.

De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en de uitgaven van de Europese Unie (en van elk door de Gemeenschap ingesteld orgaan) en gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd. Voorts legt de Rekenkamer het Europees Parlement en de Raad een verklaring voor waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd. Zij stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op, dat in het Publicatieblad wordt bekendgemaakt.

Sedert het Verdrag van Amsterdam kan de Rekenkamer elke onregelmatigheid aan het Europees Parlement en de Raad melden. Voorts is haar controlebevoegdheid uitgebreid tot de communautaire middelen die door externe organisaties of de Europese Investeringsbank worden beheerd. De Rekenkamer kan evenwel geen sancties opleggen. Indien zij fraude of onregelmatigheden vaststelt, dient zij het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) daarvan in kennis te stellen.

Sinds het Verdrag van Nice kan zij uit haar midden kamers vormen voor het aannemen van bepaalde soorten van verslagen of adviezen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven