RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin, jonka toimipaikka on Luxemburgissa, perustettiin Brysselin sopimuksella vuonna 1975. Sen on katsottu kuuluvan Euroopan unionin toimielimiin vuonna 1992 tehdyn Maastrichtin sopimuksen jälkeen. Tilintarkastustuomioistuin harjoittaa toimintaansa täysin riippumattomasti.

Tilintarkastustuomioistuimeen kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Neuvosto nimittää jäsenet kuuden vuoden toimikaudeksi määräenemmistöpäätöksellä saatuaan Euroopan parlamentin lausunnon. Toimikausi voidaan uusia. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet valitsevat keskuudestaan tilintarkastustuomioistuimen presidentin kolmeksi vuodeksi. Sama jäsen voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

Tilintarkastustuomioistuin valvoo Euroopan unionin (ja kaikkien yhteisön perustamien organisaatioiden) tuloja ja menoja niiden lainmukaisuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi sekä varainkäytön moitteettomuuden takaamiseksi. Se antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin laatii vuosikertomuksen, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä varainhoitovuoden päätyttyä.

Amsterdamin sopimuksesta lähtien tilintarkastustuomioistuin on voinut ilmoittaa kaikista sääntöjenvastaisuuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Lisäksi sen valvontavaltuudet on ulotettu ulkopuolisten elinten ja Euroopan investointipankin hallinnoimiin yhteisön varoihin. Sillä ei kuitenkaan ole valtuuksia määrätä seuraamuksia. Tilintarkastustuomioistuimen on ilmoitettava havaitsemistaan petoksista ja sääntöjenvastaisuuksista Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

Nizzan sopimuksen nojalla tilintarkastustuomioistuin voi myös perustaa keskuudestaan jaostoja tietynlaisten kertomusten ja lausuntojen hyväksymistä varten.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun