RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska rådet

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft utgör det Europeiska rådet en av den europeiska unionens institutioner. Stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsstater sammanträder minst fyra gånger om året, även Europeiska kommissionens ordförande deltar som fullvärdig medlem. Europeiska rådets ordförande väljs av rådet för en period på två och ett halvt år.

Dess syfte är att ge EU de politiska impulser som unionen behöver för att utvecklas ytterligare, samt att fastställa allmänna politiska riktlinjer (artikel 15 i fördraget om Europeiska unionen - FEU). Det har ingen lagstiftande funktion. Lissabonfördraget tillåter emellertid att Europeiska rådet uttalar sig i straffrättsliga frågor (artikel 82 och 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - FEUF) eller social trygghet (artikel 48 i FEUF), om en av medlemsstaterna motsätter sig ett lagförslag inom dessa områden.

Beslut fattas i enighet efter förhandlingar mellan medlemsstaterna vid tiden för de europeiska toppmötena. Resultaten från Europeiska rådets överläggningar sammanställs i slutsatser som offentliggörs efter varje möte. Ett extra möte kan sammankallas om situationen kräver det.

Europeiska rådet inrättades genom slutkommunikén efter toppmötet i Paris i december 1974 och sammanträdde för första gången 1975. Dessförinnan, under åren 1961 till 1974, var praxis att hålla europeiska konferenser på hög nivå. Enligt en förklaring som fogades till slutakten från den regeringskonferens under vilken Nicefördraget utarbetades, ska Europeiska rådet hålla alla möten i Bryssel från det att unionen uppnått ett medlemsantal av 25 stater, vilket (vilket i maj 2004).

Se även:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början