RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Formand for Det Europæiske Råd

Artikel 15 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) etablerer embedet som formand for Det Europæiske Råd. Formanden vælges af Det Europæiske Råd ved kvalificeret flertal for en periode på to et halvt år med mulighed for genvælgelse én gang. Vedkommende kan ikke samtidig bestride et nationalt embede.

Formandens primære funktioner er:

  • uafhængigt og upartisk at lede Det Europæiske Råds arbejde og sikre fremdriften,
  • at sikre forberedelsen og kontinuiteten af Det Europæiske Råds arbejde i samarbejde med formanden for Kommissionen og på grundlag af arbejdet i Rådet for Almindelige Anliggender,
  • at fremme sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd,
  • at varetage Unionens repræsentation udadtil på de områder, der hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, uden at dette berører de beføjelser, der er tildelt Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,
  • at forelægge Europa-Parlamentet en rapport efter hvert møde i Det Europæiske Råd.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top