RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese Raad

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling van de Europese Unie geworden. De Europese Raad is een bijeenkomst van de staats- en regeringsleiders van de lidstaten. De voorzitter van de Europese Commissie is er van rechtswege lid van. De Europese Raad komt op zijn minst viermaal per jaar bijeen en de voorzitter wordt verkozen voor een termijn van tweeënhalf jaar.

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Europese Unie en stelt de algemene beleidslijnen vast (artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie - VEU). Hij heeft geen wetgevende bevoegdheid. Op grond van het Verdrag van Lissabon kan de Europese Raad zich evenwel uitspreken over aangelegenheden inzake strafrecht (artikelen 82 en 83 van het Verdrag betreffende de werking van de EU - VWEU) en sociale zekerheid (artikel 48 van het VWEU) indien een lidstaat zich ter zake tegen een wetgevingsvoorstel verzet.

Besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen na de onderhandelingen die tijdens de Europese topbijeenkomsten tussen de lidstaten plaatsvinden. De resultaten van de werkzaamheden van de Europese Raad worden vastgelegd in de conclusies die na elke bijeenkomst worden gepubliceerd. Telkens wanneer dat nodig blijkt, kan een buitengewone bijeenkomst van de Raad worden bijeengeroepen.

De Europese Raad werd in december 1974 ingesteld door het slotcommuniqué van de top van Parijs en kwam in 1975 voor het eerst bijeen. Hij kwam in de plaats van de Europese topconferenties die in de periode van 1961 tot 1974 werden gehouden. Overeenkomstig een verklaring bij de slotakte van de intergouvernementele conferentie ter voorbereiding van het Verdrag van Nice worden alle bijeenkomsten van de Europese Raad in Brussel gehouden sinds de Unie 25 lidstaten telt (mei 2004).

Zie ook:

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven