RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska kommissionen

Med början i Romfördraget 1957, så består den Europeiska kommissionen av 27 kommissionärer sedan Bulgarien och Rumänien gick med 2007. Dess huvudsakliga funktion består i att verkställa den gemensamma politik som antagits av rådet och parlamentet. Den agerar i gemenskapens allmänna intresse, helt oberoende av nationella regeringar.

Den har praktiskt taget exklusiv initiativrätt på områden där gemenskapsmetoden tillämpas (ämnen som den gemensamma jordbrukspolitiken, tullunionen, den inre marknaden, euron osv.), vilket gör den till den drivande kraften i den europeiska integrationen. Lissabonfördraget "gemensamiserar" frågor om rättvisa och inrikesaffärer och ger i dessa områdenkommissionen initiativrätt som den delar med medlemsstaterna.

Som fövaltare av fördrag, så övervakar kommissionen tillämpningen av europeisk lagstiftning under kontroll av Europeiska gemenskapens domstol. Den verkställer budgeten och styr programmen. Den utför koordinering, genomförande och förvaltning i enlighet med de villkor som fastställts i fördragen. Bortsett från utrikespolitik och gemensam säkerhet och andra fall fastställda i fördragen, så säkerställer den gemenskapens yttre representation. De tar initiativ om ettåriga och fleråriga program inom gemenskapen för att åstadkomma överenskommelser mellan institutioner.

Kommissionen utses på fem år av rådet med kvalificerad majoritet i samförstånd med medlemsstaterna. Den är ansvarig inför Europaparlamentet och ska godkännas av den genom omröstning, innan den kan träda i tjänst. Kommissionen biträds i sitt arbete av en administration som består av generaldirektorat och specialiserade avdelningar, som huvudsakligen är belägna i Bryssel och Luxemburg.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början