RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska kommissionens ordförande

I enlighet med artikel 214.2 i EG-fördraget utser rådet på stats- och regeringschefsnivå och med kvalificerad majoritet den person som man tänker utnämna till ordförande för Europeiska kommissionen. Nomineringen ska godkännas av Europaparlamentet. Hädanefter är det rådet på stats- och regeringschefsnivå med kvalificerad majoritet som har till uppgift att till Europaparlamentet föreslå en kandidat till posten som kommissionens ordförande (artikel 17 i EU-fördraget). Valet av kandidat bör avspegla valresultaten till Europaparlamentet. Parlamentet väljer den kandidat som en majoritet av medlemmarna föreslår. Om majoritet inte kan uppnås ska Europarådet föreslå en ny kandidat inom en månad.

Kommissionens ordförande deltar i valet av kommissionsmedlemmar på grundval av de förslag som medlemsländerna lämnat. Ordföranden ska även godkänna nomineringen av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Kommissionens ordförande fastställer riktlinjerna för kommissionens uppdrag. Ordföranden fastställer kommissionens interna organisation för att garantera samstämmighet, effektivitet och kollegialitet, samt utnämner, förutom den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vice ordföranden bland kommissionens medlemmar.

En kommissionsmedlem bör lämna sitt uppdrag om ordföranden begär det och de övriga ledamöterna bifaller ordförandens begäran.

Portugals förre premiärminister José Manuel Durão Barroso, som var kommissionens ordförande under perioden 2004-2009, omvaldes av Europaparlamentet för en andra mandatperiod i september 2009.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början