RSS
Alfabetische index

Glossarium

Voorzitter van de Europese Commissie

In overeenstemming met artikel 214, lid 2, van het EG-Verdrag droeg de Europese Raad, in de samenstelling van staatshoofden en regeringsleiders, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de persoon voor die hij tot voorzitter van de Commissie wilde benoemen. Deze voordracht werd vervolgens door het Europees Parlement goedgekeurd. Voortaan stelt de Europese Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, aan het Europees Parlement een kandidaat voor de functie van voorzitter van de Commissie voor (artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie - VEU). De keuze van de kandidaat moet de resultaten van de verkiezingen in het Europees Parlement weerspiegelen. Het Parlement verkiest de voorgestelde kandidaat met de meerderheid van zijn leden. Als de meerderheid niet bereikt wordt, stelt de Europese Raad binnen de termijn van een maand een nieuwe kandidaat voor.

De voorzitter van de Commissie neemt deel aan de keuze van de leden van de Commissie op basis van suggesties door de lidstaten. Hij moet overigens zijn toestemming geven voor de benoeming van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

De voorzitter van de Commissie bepaalt de richtsnoeren die de Commissie in staat stellen haar opdracht te vervullen. Hij beslist over de interne organisatie van de Commissie om de samenhang, de doeltreffendheid en het gezamenlijk uitoefenen van haar optreden te verzekeren en benoemt, naast de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, vicevoorzitters onder de leden van de Commissie.

Een commissaris moet ontslag indienen als de voorzitter daarom na goedkeuring van het college verzoekt.

De voormalige premier van Portugal, José Manuel Durão Barroso, voorzitter van de Commissie benoemd voor de periode 2004-2009, werd in september 2009 door het Europees Parlement verkozen voor een tweede mandaat aan het hoofd van het Europese uitvoerende orgaan.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven