RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese Commissie

De Europese Commissie werd opgericht bij het Verdrag van Rome in 1957 en telt sinds de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 27 commissarissen. Haar voornaamste taak bestaat erin het door de Raad en het Parlement aangenomen communautaire beleid voor te bereiden en ten uitvoer te leggen. Zij handelt in het algemene belang van de Unie en is volledig onafhankelijk van de nationale regeringen.

De Commissie geniet een nagenoeg exclusief initiatiefrecht voor de aangelegenheden waarop de communautaire methode van toepassing is (aangelegenheden waarvoor de lidstaten een aanzienlijk deel van hun bevoegdheden hebben overgedragen, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de douane-unie, de interne markt, de euro, enz.), waardoor zij de motor van de Europese integratie is. Het Verdrag van Lissabon heeft de bevoegdheid voor justitie en buitenlandse zaken naar het communautaire niveau getild en de Commissie dienaangaande initiatiefrecht verleend, dat zij deelt met de lidstaten.

Als hoedster van de verdragen waakt de Commissie over de toepassing van het recht van de Unie onder de controle van het Europees Hof van Justitie. Zij voert de begroting uit en beheert de programma's. Zij oefent onder de bij de Verdragen bepaalde voorwaarden coördinerende, uitvoerende en beheerstaken uit. Zij zorgt voor de externe vertegenwoordiging van de Unie, behalve wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de andere bij de Verdragen bepaalde gevallen. Zij neemt de initiatieven tot de jaarlijkse en meerjarige programmering van de Unie om interinstitutionele akkoorden tot stand te brengen.

De Commissie wordt in overleg met de lidstaten en met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Raad benoemd voor een ambtstermijn van vijf jaar. Zij moet bij stemming worden goedgekeurd door het Europees Parlement, waaraan zij verantwoording verschuldigd is. Het college van commissarissen wordt bijgestaan door een administratie die is samengesteld uit directoraten-generaal en gespecialiseerde diensten waarvan het personeel zich hoofdzakelijk in Brussel en Luxemburg bevindt.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven