RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen blev oprettet ved Rom-traktaten i 1957, og siden Bulgariens og Rumæniens tiltræden til EU den 1. januar 2007 har den bestået af 27 kommissærer. Kommissionens vigtigste rolle er at foreslå og gennemføre Unionens politik, der vedtages af Rådet og Parlamentet. Kommissionen varetager Unionens overordnede interesser helt uafhængigt af de nationale regeringer.

Kommissionen har stort set eneinitiativret på områder, hvor fællesskabsmetoden anvendes (områder hvor EU-landene har afgivet en væsentlig del af deres kompetence som for eksempel den fælles landbrugspolitik, toldunionen, det indre marked, euroen, etc.), hvilket gør den til drivkraften bag den europæiske integration. Lissabon-traktaten gør også det retlige område og indre anliggender til et "fællesskabsanliggende", og tildeler Kommissionen en initiativret på de nævnte områder, som deles med medlemsstaterne.

Kommissionens opgave som "vogter" af traktaterne indebærer, at den overvåger anvendelsen af EU's retlige forskrifter under kontrol af EU-domstolen. Den forvalter budgettet og styrer programmerne. Kommissionen udfører sine funktioner vedrørende koordinering, gennemførelse og forvaltning i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i traktaterne. Med undtagelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt andre tilfælde fastlagt i traktaterne varetager Kommisionen EU's repræsentation udadtil. Den tager initiativ til Unionens årlige og flerårige programplanlægning for dermed at sikre aftaler mellem EU's institutioner.

Kommissionen udnævnes for en 5-årig periode af Rådet med kvalificeret flertal og med samtykke fra medlemsstaterne. Den indsættes i embedet efter afstemning i Europa-Parlamentet, som den er ansvarlig over for. Kommissærerne bistås af en administration, der er sammensat af generaldirektorater og specialiserede tjenester, hvis personale primært er fordelt mellem Bruxelles og Luxembourg.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top