RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB) invigdes den 30 juni 1998 i Frankfurt. Den sköter genomförandet av penningpolitiken i euroområdet. Dess huvudsakliga uppgift är att upprätthålla prisstabiliteten i euroområdet och, följaktligen, eurons köpkraft. Euroområdet omfattar de sexton EU-länder som har infört euron sedan 1999.

Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna utgör Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Bankens beslutande instanser (ECB-rådet och direktionen) leder Europeiska centralbankssystemet (ECBS). ECBS uppgifter består i att reglera penningmängden, genomföra valutatransaktioner, inneha och förvalta medlemsländernas officiella valutareserver och verka för ett väl fungerande betalningssystem.

Vid Lissabonfördragets ikraftträdande blir Europeiska centralbanken en fullständig EU-institution. ECB är en juridisk person och agerar helt oavhängigt. Endast Europeiska centralbanken får tillåta utgivning av euron.

Europeiska centralbankens styrande instanser består av följande:

  • Europeiska centralbankens råd ska bestå av Europeiska centralbankens direktionsledamöter samt cheferna för de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.
  • Direktionen ska bestå av ordföranden, vice ordföranden och fyra andra ledamöter. De ska på rekommendation av rådet, som ska ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbankens råd, utses av Europeiska rådet, som ska besluta med kvalificerad majoritet. Deras mandattid är åtta år; mandatet kan inte förlängas.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början