RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese Centrale Bank (ECB)

De Europese Centrale Bank (ECB), die op 30 juni 1998 in Frankfurt werd geopend, is belast met de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid in de eurozone. Haar voornaamste taak bestaat erin de prijsstabiliteit in de eurozone te handhaven en bijgevolg ook de koopkracht van de euro te vrijwaren. De eurozone bestaat uit de zestien landen van de Europese Unie die sedert 1999 de euro hebben ingevoerd.

De Europese Centrale Bank en de centrale banken van de lidstaten vormen samen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

De besluitvormende organen van de ECB (raad van bestuur en directie) besturen het ESCB, dat tot taak heeft de geldhoeveelheid te beheren, valutamarktoperaties te verrichten, de officiële externe reserves van de lidstaten aan te houden en te beheren en de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt de ECB een volwaardige instelling van de EU. Zij krijgt rechtspersoonlijkheid en voert haar taken volkomen onafhankelijk uit. Zij heeft het alleenrecht machtiging te geven tot uitgifte van de euro.

De bestuursorganen van de ECB zijn:

  • de raad van bestuur van de ECB. Hij bestaat uit de leden van de directie en de gouverneurs van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro hebben ingevoerd;
  • de directie. Zij bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de vier overige leden die zijn benoemd door de Europese Raad, die met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit op aanbeveling van de Raad en na raadpleging van het Europees Parlement en de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank. Hun ambtstermijn bedraagt acht jaar en is niet verlengbaar.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven