RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ansvarar sedan den 1 juni 1999 för kampen mot bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget.

Byrån inrättades genom ett beslut av Europeiska kommissionen och ersatte då kommissionens enhet för samordning av bedrägeribekämpning (UCLAF). Denna hade inrättats 1988 och hade behörighet endast för kommissionen.

Den nya byrån kan utreda förvaltningen och finanserna vid samtliga EU-institutioner och EU-organ. Den ska i sin verksamhet vara helt oberoende, vilket ska garanteras av följande:

  • Byråns direktör, som utses genom samråd mellan parlamentet, kommissionen och rådet, har rätt att väcka talan vid EU-domstolen för att skydda sitt oberoende. Direktören får inleda utredningar på begäran av en institution, ett organ eller en medlemsstat, men också på eget initiativ.
  • Kommittén för övervakning av byrån: övervakningskommittén ansvarar för kontrollen av utredningsarbetet och består av fem utomstående och oberoende personer som utses av parlamentet, kommissionen och rådet i samförstånd.

Reglerna för interna utredningar som byrån utför för att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska unionen ekonomiska intressen preciserades genom ett avtal som ingicks i maj 1999 mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Genom avtalet utvidgas byråns befogenheter till att omfatta sådana omständigheter av allvarlig art som kan utgöra tjänstefel och leda till disciplinära eller straffrättsliga åtgärder. I flera förordningar anges hur oegentligheter ska anmälas och felaktigt utbetalda belopp ska återkrävas. I andra förordningar anges hur utredningarna, verksamheten och kontrollerna på plats ska gå till.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början