RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on toiminut 1 päivästä kesäkuuta 1999 lähtien Euroopan unionin talousarviolle vahingollisten petosten ehkäisemiseksi.

Euroopan komission tekemällä päätöksellä perustettu petostentorjuntavirasto korvasi vuonna 1988 perustetun petostentorjunnan koordinointiyksikön (UCLAF), jonka toimiala rajoittui vain yhteen toimielimeen eli Euroopan komissioon.

Uusi petostentorjuntavirasto voi tutkia kaikkien Euroopan unionin toimielinten ja muiden elinten toimintaa ja rahoitusta täysin itsenäisesti. Viraston riippumattomuus taataan seuraavin keinoin:

  • OLAFin johtajan nimeävät parlamentti, komissio ja neuvosto yhdessä. Johtaja voi nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimeen suojellakseen riippumattomuuttaan. Lisäksi johtaja voi aloittaa tutkimuksen joko omasta aloitteestaan tai unionin toimielimen, muiden elimien taikka asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä.
  • OLAFin valvontakomitea valvoo tutkimuksia. Se koostuu viidestä ulkopuolisesta riippumattomasta henkilöstä, jotka parlamentti, komissio ja neuvosto yhdessä nimittävät.

Yksityiskohtaiset säännöt OLAFin suorittamille petostentorjuntaa, lahjontaa ja Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavaa laitonta toimintaa koskeville sisäisille tutkimuksille on vahvistettu parlamentin, neuvoston ja komission toukokuussa 1999 tekemässä toimielinten välisessä sopimuksessa. Sopimuksella laajennetaan petostentorjuntaviraston valtaa siten, että se voi tutkia virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden ammatillisten velvollisuuksien täyttämiseen liittyviä sellaisia vakavia rikkeitä, joilla on kurinpidollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. Sääntöjenvastaisuuksien ilmoitusjärjestelmästä ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisin perimisestä on säädetty useissa asetuksissa. Myös tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin sovellettavat menettelyt on vahvistettu asetuksissa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun