RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig)

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har siden 1. juni 1999 haft til opgave at bekæmpe svig over for EU-budgettet.

OLAF er oprettet ved en afgørelse truffet af Europa-Kommissionen. Det er efterfølgeren for Afdelingen for Samordning af Foranstaltningerne til Bekæmpelse af Svig (UCLAF), der blev oprettet i 1988, og hvis virksomhed var begrænset til Europa-Kommissionen.

OLAF kan derimod undersøge alle EU's institutioners og organers forvaltning og finansiering i fuld uafhængighed. Garanter herfor er:

  • Direktøren for OLAF, der udnævnes af Parlamentet, Kommissionen og Rådet i fællesskab. Mener han, at OLAF's uafhængighed er truet, kan han indbringe sagen for EU-Domstolen. Direktøren kan desuden gennemføre undersøgelser både på foranledning af den institution, det organ eller den medlemsstat, der er tale om, og på eget initiativ.
  • OLAF's overvågningsudvalg, der skal føre kontrol med udførelsen af kontorets undersøgelsesarbejde, og som består af fem eksterne uafhængige medlemmer, der udnævnes i fællesskab af Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

De nærmere bestemmelser for de interne undersøgelser, som OLAF foretager for at bekæmpe svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, der kan skade for EU's finansielle interesser, er fastlagt ved en aftale fra maj 1999 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Aftalen udvider OLAF's beføjelser til også at omfatte alvorlige tilfælde af embedsforsømmelse fra EU-tjenestemænds og andre EU-ansattes side. Disse kan forfølges administrativt eller i givet fald strafferetligt. En række forordninger indeholder bestemmelser om anmeldelse af uregelmæssigheder og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb. I en række andre forordninger er proceduren ved undersøgelser og operationer og kontrol på stedet fastlagt.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top