RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Eurojust

Eurojust inrättades 2002 genom ett rådsbeslut för att genom ett tätare rättsligt samarbete inom EU stärka kampen mot grov brottslighet.

Eurojust är ett samrådsorgan för medlemsstaternas nationella åklagarmyndigheter och består av 27 nationella medlemmar, en från varje medlemsland. Medlemmarna kan vara domare, åklagare eller poliser. Eurojust utför sina uppgifter antingen genom en eller flera nationella medlemmar eller som ett kollegium. Varje medlemsland kan dessutom utnämna en eller flera nationella kontaktpersoner, som också kan fungera som en kontaktpunkt i det europeiska rättsliga nätverket.

Eurojust har behörighet när det gäller utredningar och åtal av grov brottslighet, särskilt organiserad eller gränsöverskridande brottslighet. Eurojusts mål är att främja samordning mellan medlemsländernas behöriga myndigheter och göra det lättare att få internationell rättslig hjälp och verkställa utlämningar eller europeiska arresteringsorder.

Eurojust hjälper också till vid straffrättsliga utredningar i medlemsländerna efter analyser från Europol. Dessa två organs behörighetsområden överlappar varandra och rör databrottslighet, bedrägeri och korruption, penningtvätt, miljöbrott och deltagande i kriminella organisationer.

Se även:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början