RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska unionen (EU)

Europeiska unionen (EU) inrättades genom Maastrichtfördraget som undertecknades 1992. Idén om en europeisk union är gammal. Den lanserades för första gången vid ett europeiskt toppmöte 1972.

EU är på en och samma gång ett politiskt projekt och en organisation.

Den är ett politiskt projekt eftersom den har till uppgift att en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt (artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen).

För att kunna fullfölja denna uppgift har EU följande mål:

 • Att främja freden, sina värden och folkens välfärd.
 • Att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser.
 • Att upprätta en inre marknad med säkerställda förutsättningar för en välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet.
 • Att säkerställa utvecklingen av en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som garanterar full sysselsättning och sociala framsteg tack vare kampen mot social utestängning, diskriminering och orättvisa.
 • Att skydda miljön och främja hållbar utveckling.
 • Att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning mellan medlemsstaterna.
 • Att respektera EU:s kulturella och språkliga mångfald och skydda det europeiska kulturarvet.
 • Att etablera en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta.
 • Att i sina förbindelser med resten av världen agera i enlighet med sina värden för att säkerställa fred, säkerhet, hållbar utveckling, människors personliga utveckling och skydda de mänskliga rättigheterna.

Unionen bygger på värderingarna om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. Unionen har en rad symboler: en flagga (tolv stjärnor på blå botten), en hymn (Ludwig van Beethovens ”Hymn till glädjen”), ett motto (”Förenade i mångfalden”), en valuta (euron), och en Europadag (den 9 maj).

Unionen är en organisation och en juridisk person. Genom Lissabonfördraget upphävdes organisationen med tre pelare som etablerades genom Maastrichtfördraget. Hädanefter gäller ”gemenskapsmetoden” för all politik som unionen har befogenhet för, med undantag för följande:

 • Polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor där medlemsstaterna har rätt att ta initiativ och att överklaga till Europeiska rådet i samband med sitt lagstiftningsarbete.
 • Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken där den mellanstatliga metoden ska tillämpas.

EU har gemensamma institutioner (som huvudsakligen består av Europeiska rådet, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen). Denna institutionella ram garanterar att EU:s verksamhet inom de olika pelarna är samstämmig och enhetlig. Lissabonfördraget innebär också att EU nu är en juridisk person.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början