RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is opgericht bij het Verdrag van Maastricht dat in 1992 werd ondertekend. Het idee de EU op te richten was al oud. Bij de Europese top van 1972 werd er voor het eerst over gesproken.

De Unie is zowel een politiek project als een juridische organisatie.

Zij is een politiek project omdat zij tot taak heeft "een Unie tot stand te brengen van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen." (artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).

Hiertoe heeft zij verschillende taken:

 • de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen;
 • haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen te bieden;
 • een interne markt tot stand te brengen, waarin evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit zijn gegarandeerd;
 • zorg te dragen voor de ontwikkeling van een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, dankzij de strijd tegen sociale uitsluiting, discriminatie en ongelijkheden;
 • het milieu beschermen en duurzame ontwikkeling stimuleren;
 • economische, sociale en territoriale samenhang tussen de lidstaten bevorderen;
 • de rijke verscheidenheid van cultuur en taal van de lidstaten eerbiedigen en het Europese culturele erfgoed beschermen;
 • een economische en monetaire unie instellen met de euro als munteenheid;
 • in de betrekkingen met de rest van de wereld, handelt de Unie op basis van haar waarden en draagt zij bij tot de vrede, de veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren en de bescherming van de mensenrechten.

De Unie is gegrondvest op waarden: eerbied voor de menselijke waardigheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten. De Unie krijgt een aantal symbolen: een vlag (twaalf gouden sterren op een blauw veld), een volkslied (Ode aan de vreugde van Ludwig van Beethoven), een devies (Eenheid in verscheidenheid), een munt (euro) en een feestdag (de Dag van Europa, 9 mei).

De Unie is ook een juridische organisatie. Met het Verdrag van Lissabon komen de drie pijlers uit het Verdrag van Maastricht te vervallen. Voortaan wordt de “communautaire methode” toegepast op al het beleid dat onder de bevoegdheden van de Unie valt, met uitzondering van:

 • de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken waar de lidstaten bij wet over het recht van initiatief en het recht op beroep bij de Europese Raad beschikken;
 • het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid waar de intergouvernementele methode van toepassing is.

De Unie beschikt over één institutioneel kader (in hoofdzaak bestaande uit de Europese Raad, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie). Dit kader zorgt voor samenhang en homogeniteit van het optreden van de Unie. Met het Verdrag van Lissabon heeft de EU rechtspersoonlijkheid gekregen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven