RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Europæiske Union (EU)

Den Europæiske Union (EU) blev oprettet ved Maastricht-traktaten, der blev undertegnet i 1992. Idéen om en europæisk union er gammel. Den blev lanceret første gang på det europæiske topmøde i 1972.

EU er på én gang et politisk projekt og en retlig organisation.

Det er et politisk projekt i den forstand, at EU har til opgave at skabe en union, der udgør en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt (artikel 1 i traktaten om Den Europæiske Union).

Med henblik herpå har EU som mål at:

 • fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd;
 • give borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser;
 • oprette et indre marked baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet;
 • sikre udvikling af en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, der således sikrer fuld beskæftigelse og sociale fremskridt via bekæmpelse af social udstødelse, diskrimination og forskelsbehandling;
 • fremme miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling;
 • sikre økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne; respektere medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikre, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles;
 • respektere medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikre, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles;
 • oprette en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta;
 • i forbindelserne med den øvrige verden forsvare og fremme sine værdier med henblik på at bidrage til fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem og beskyttelse af menneskerettighederne.

EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Der er en række symboler knyttet til EU: et flag (en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund), en hymne (Ludwig van Beethovens "Ode til Glæden"), et motto ("Forenet i mangfoldighed"), en valuta (euroen) og en Europa-dag (9. maj).

EU er også en retlig organisation. Med Lissabon-traktaten bortfalder Maastricht-traktatens opdeling i tre søjler. Fremover vil den såkaldte ”fællesskabsmetode” blive anvendt på samtlige politikområder under Unionens kompetenceområde, med undtagelse af:

 • politisamarbejdet og det retlige samarbejde i straffesager, hvor medlemsstaterne råder over en initiativret og en appelret til Det Europæiske Råd på det lovgivningsmæssige område;
 • den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor det mellemstatslige samarbejde finder anvendelse.

EU har en fælles institutionel ramme (primært bestående af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen). Denne ramme sikrer sammenhæng og kontinuitet i EU’s tiltag. Endelig tillægger Lissabon-traktaten EU status som juridisk person.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top