RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Stadga för de europeiska politiska partierna

Förordningen om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå trädde i kraft 2004. I förordningen fastställs vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ett politiskt parti på europeisk nivå ska godkännas och få rätt till gemenskapsfinansiering. Partiet ska

  • vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte,
  • företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna, i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, alternativt ha erhållit minst tre procent av rösterna i var och en av dessa medlemsstater (en fjärdedel) i de senaste valen till Europaparlamentet,
  • respektera de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig,
  • ha deltagit i eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till Europaparlamentet.

I förordningen fastställs också villkoren för gemenskapsfinansiering (8,4 miljoner euro om året): Partiet måste årligen offentliggöra sina inkomster och utgifter, redovisa sina finansieringskällor och får inte ta emot vissa donationer. Gemenskapsmedlen ska användas för att täcka utgifter som avser det politiska programmet. De får under inga omständigheter utnyttjas till att finansiera nationella politiska partier.

Några exempel på partier som har bildats på europeisk nivå är Europeiska folkpartiet (PPE), Europeiska Socialdemokraters Parti (PSE), Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ADLE), De gröna (PVE) och Europeiska enade vänstern (GUE).

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början