RSS
Alfabetische index

Glossarium

Statuut van de Europese politieke partijen

In 2004 is de verordening betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau in werking getreden. Zij legt de voorwaarden vast waaraan een politieke partij op Europees niveau moet voldoen om te worden erkend en zodoende recht te krijgen op communautaire financiering. Deze voorwaarden luiden als volgt:

  • de partij moet rechtspersoonlijkheid bezitten in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is;
  • de partij moet in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn door leden van het Europees Parlement of leden van nationale dan wel regionale assemblees. Een alternatief is dat zij in ten minste eenvierde van de lidstaten bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement ten minste 3% van de in ieder van die lidstaten uitgebrachte stemmen behaald heeft;
  • de partij moet de beginselen van de Europese Unie eerbiedigen;
  • de partij moet hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement of haar voornemen hiertoe te kennen hebben gegeven.

Het statuut legt eveneens de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan om financiering (8,4 miljoen euro per jaar) te ontvangen: elke politieke partij op Europees niveau moet een jaarlijkse staat van ontvangsten en uitgaven publiceren, moet verklaring afleggen van haar financieringsbronnen en mag bepaalde donaties niet aanvaarden. De communautaire middelen moeten worden besteed voor uitgaven die rechtstreeks verband houden met het politieke programma en mogen in geen geval voor de financiering van nationale politieke partijen dienen.

De Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten (EVP-ED), de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement (PES), de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie (ALDE), de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (ALE) en de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (EUL/NGL) zijn enkele voorbeelden van fracties die gevormd werden als partijen op Europees niveau.

Zie :

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven