RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

EU-institutioner

Unionen ska ha en institutionell ram med syfte att försvara sina värderingar, sina mål, sina intressen, sina medborgares och medlemsstaternas intressen. Denna ram bidrar även till att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i gemenskapspolitiken och gemenskapsåtgärderna.

Enligt artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen består den institutionella ramen av sju institutioner:

  • Europaparlamentet
  • Europeiska rådet
  • Europeiska unionens råd (kallas enbart ”rådet”)
  • Europeiska kommissionen
  • Europeiska unionens domstol
  • Europeiska centralbanken
  • Revisionsrätten.

Varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommitté, vilka ska ha rådgivande funktion.

Se även:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början