RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska gemenskapernas domstol

Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen), som bildades 1952 genom fördraget som upprättade den Europeiska kol och stålgemenskapen, består av domstolen, tribunalen och specialdomstolar. Europeiska gemenskapernas domstol ser till att fördragen tolkas och tillämpas på rätt sätt. Den består av en domare från varje medlemsstat och åtta generaladvokater. Antalet generaladvokater kan ökas till 11 om EG-domstolen begär det. Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd för en mandatperiod på sex år, med möjlighet till omval. De väljs bland jurister som uppfyller de kvalifikationer som krävs för motsvarande arbete inom respektve lands högsta domstol. En kommitté, som består av sju personer från europeiska eller nationella juridiska institutioner, har till uppgift att ge ett utlåtande om regeringarnas nomineringar till posterna som domare eller generaladvokat (artikel 25 i fördraget om Europeiska gemenskapens funktionssätt).

En partiell nytillsättning av domare och generaladvokater sker vart tredje år.

Domstolens domare väljer bland sig domstolens ordförande för en period av tre år. Ordföranden leder domstolens arbete, och är ordförande vid förhandlingar och överläggningar i domstolens största sammansättningar.

Domstolens två huvuduppgifter är:

  • Att kontrollera att de rättsakter som antas av EU-institutionerna och regeringarna i medlemsländerna är förenliga med fördragen (talan om fördragsbrott, passivitetstalan eller talan om ogiltigförklaring)
  • Att på begäran av en nationell domstol uttala sig om tolkningen eller giltigheten av bestämmelserna i gemenskapsrätten (förhandsavgörande).

EG-domstolen sammanträder i avdelningar (med tre till fem domare), i stora avdelningen (tretton domare) eller i plenum.

Generaladvokaterna bistår domstolen. De har till uppgift att fullständigt opartiskt och oavhängingt avge ett juridiskt yttrande, kallat förslag till avgörande, i de mål där domstolen beslutat att ett sådant förslag skall avges.

Justitiesekreteraren är institutionens generalsekreterare och leder dess förvaltning på domstolens ordförandes vägnar.

Domstolen bestämmer sina rättegångsregler. Dessa regler är underställda rådets godkännande under kvalificerad majoritet.

Domstolens stadga kan ändras av rådet och det Europeiska parlamentet i samråd på begäran av domstolen eller kommissionen.

Se:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början