RSS
Alfabetische index

Glossarium

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) werd in 1952 opgericht bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en bestaat uit het Hof van Justitie, het Gerecht en de gespecialiseerde rechtbanken. Het verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de verdragen. Het beschikt over één rechter per lidstaat en acht advocaten-generaal. Het aantal advocaten-generaal kan worden verhoogd tot 11 indien het HJEU daarom vraagt. De rechters en de advocaten-generaal worden in onderling overleg door de regeringen van de lidstaten benoemd voor een hernieuwbare ambtstermijn van zes jaar. Zij worden gekozen uit juristen die in hun respectieve landen aan alle voorwaarden voldoen voor de uitoefening van de hoogste rechterlijke functies. Een comité, bestaande uit zeven hooggeplaatste leden van Europese of nationale gerechtelijke instellingen, verstrekt advies over de benoeming van de rechters en de advocaten-generaal door de regeringen (artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)).

Om de drie jaar wordt een deel van de rechters en advocaten-generaal vervangen.

De rechters van het Hof kiezen uit hun midden de president van het Hof voor een hernieuwbare periode van drie jaar. De president heeft de leiding over de werkzaamheden van het Hof van Justitie en zit de terechtzittingen en beraadslagingen van de grootste rechtsprekende formaties voor.

Het Hof heeft twee kerntaken:

  • het toetst het optreden van de Europese instellingen en de regeringen aan de verdragen (beroep wegens niet-nakoming, beroep wegens nalaten en beroep tot nietigverklaring);
  • het doet op verzoek van een nationale rechter uitspraak over de uitlegging of de geldigheid van de bepalingen van het EU-recht (prejudiciële verwijzing).

Het kan in kamers (drie tot vijf rechters), als grote kamer (dertien rechters) of in voltallige zitting bijeenkomen.

De advocaten-generaal staan het Hof bij. Zij hebben tot taak in volstrekte onpartijdigheid en onafhankelijkheid een juridisch advies voor te leggen, dat "conclusie" wordt genoemd, in de zaken waarin zij worden aangewezen.

De griffier is de secretaris-generaal van de instelling, waarvan hij de diensten onder het gezag van de president van het Hof bestuurt.

Het Hof stelt zijn reglement voor de procesvoering vast. Dit reglement dient met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen te worden goedgekeurd door de Raad.

Het statuut van het Hof kan op verzoek van het Hof zelf of op verzoek van de Commissie door de Raad en het Europees Parlement via de medebeslissingsprocedure worden gewijzigd.

Zie ook:

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven