RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin perustettiin vuonna 1952 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksella. Siihen kuuluvat unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja erityistuomioistuimet. Se varmistaa oikeuden kunnioittamisen perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa. Unionin tuomioistuimen kokoonpanoon kuuluu yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta ja kahdeksan julkisasiamiestä. Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä julkisasiamiesten määrää voidaan lisätä 11:een. Tuomari ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Heidät valitaan lainoppineista, jotka täyttävät kotimaassaan korkeimpien tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimukset. Komitea, joka koostuu seitsemästä EU:n tai kansallisiin tuomistuimiin kuuluvasta henkilöstä, antaa lausuntonsa ennen kuin hallitukset tekevät nimitykset tuomarin tai julkisasiamiehen virkoihin (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 255 artikla).

Osa tuomareista ja julkisasiamiehistä vaihtuu joka kolmas vuosi.

Tuomioistuimen tuomarit valitsevat unionin tuomioistuimen presidentin keskuudestaan kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Presidentti johtaa unionin tuomioistuimen lainkäyttöä ja hallintoa ja toimii puheenjohtajana laajemmissa ratkaisukokoonpanoissa, istunnoissa ja neuvotteluissa.

Tuomioistuimella on kaksi päätehtävää:

  • se valvoo, että Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden antamat säädökset ovat perustamissopimusten mukaisia (jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne, laiminlyöntikanne ja kumoamiskanne);
  • se antaa kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä lausuntoja yhteisön oikeuden säännösten tulkinnasta tai sovellettavuudesta (ennakkoratkaisumenettely).

Tuomioistuin voi kokoontua 3–5 tuomarin jaostoissa, 13 tuomarin suurena jaostona tai täysistuntona.

Tuomioistuinta avustavat julkisasiamiehet. Julkisasiamiesten tehtävänä on täysin puolueettomina ja riippumattomina antaa vireille pannuissa asioissa oikeudellisia lausuntoja, niin kutsuttuja ratkaisuehdotuksia.

Kirjaaja toimii tuomioistuimen pääsihteerinä ja johtaa sen osastoja tuomioistuimen presidentin valvonnassa.

Unionin tuomioistuin vahvistaa työjärjestyksensä. Neuvosto hyväksyy työjärjestyksen määräenemmistöllä.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti voivat muuttaa tuomioistuimen perussääntöä yhteispäätösmenettelyä noudattaen tuomioistuimen tai komission pyynnöstä.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun