RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol blev oprettet i 1952 ved traktaten om oprettelse af den europæiske kul- og stålunion, og den omfatter Domstolen, Retten og specialiserede retsinstanser. Domstolen skal værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne. Den sammensættes af en dommer pr. medlemsstat og otte generaladvokater. Antallet af generaladvokater kan øges til 11, hvis Den Europæiske Unions Domstol kræver det. Dommerne og generaladvokaterne udnævnes efter fælles overenskomst mellem medlemsstaternes regeringer for et tidsrum af 6 år og kan genudnævnes. De udnævnes blandt jurister, der i deres respektive hjemlande opfylder betingelserne for at indtage de højeste dommerembeder. Dommerne udnævnes af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst efter høring af et udvalg, som har til opgave at udtale sig om kandidaternes egnethed til embederne som dommer eller generaladvokat (artikel 255 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF)) for et tidsrum af seks år..

Et antal af dommerne og generaladvokaterne udskiftes hvert tredje år.

Domstolens dommere vælger af deres midte og for en periode af 3 år Domstolens præsident. Denne kan genvælges. Denne forestår Domstolens arbejde og administration og leder retsmøderne og Domstolens voteringer i sager, der er henvist til behandling i et af de største dommerkollegier.

Domstolens to primære opgaver er:

  • at kontrollere, at de retsakter, der vedtages af EU-institutionerne og medlemsstaterne, er i overensstemmelse med traktaterne (traktatbruds-, passivitets- og annullationssøgsmål), og
  • på anmodning af de nationale domstole at udtale sig om fortolkningen eller lovligheden af EU-retlige bestemmelser (præjudicielle forelæggelser).

Domstolen kan sættes i form af afdelinger med 3 eller 5 dommere, i den store afdeling (13 dommere) eller af samtlige medlemmer (plenum).

Generaladvokaterne bistår Domstolen og er den behjælpelig ved udførelsen af dens opgaver. De har til opgave, fuldstændig upartisk og uafhængigt, offentligt at fremsætte forslag til afgørelse af de sager, som de forelægges.

Justitssekretæren er institutionens generalsekretær og leder dens tjenestegrene under tilsyn af Domstolens præsident.

Domstolen fastlægger sit procesreglement. Det forelægges Rådet til godkendelse ved kvalificeret flertal.

Statutten for Domstolen kan ændres af Rådet og Europa-Parlamentet ved fælles beslutningstagning på anmodning fra Domstolen eller Kommissionen.

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top