RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd (”ministerrådet” eller bara ”rådet”) är Europeiska unionens viktigaste beslutsfattande institution. Rådet utgörs av medlemsstaternas ministrar och är därmed den EU-institution som representerar medlemsstaternas regeringar. Rådet har sitt säte i Bryssel men kan också sammanträda i Luxemburg. Rådet sammankallas av ordförandelandet, som också fastställer dagordningen.

Rådet sammanträder i olika konstellationer (totalt tio stycken) där medlemsstaternas ministrar med ansvar för de aktuella frågorna samlas: allmänna frågor, utrikes frågor, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, konkurrenskraft, transport, telekommunikation och energi, jordbruk och fiske, miljö, samt utbildning, ungdom, kultur och idrott. Rådet (allmänna frågor) säkerställer med kommissionens hjälp samordningen av de olika rådskonstellationernas arbete.

Rådets ordförandeskap har delats upp i turordningsgrupper om tre medlemsstater under ett och ett halvt år i taget. Varje medlem i gruppen ska i tur och ordning vara ordförande för alla rådskonstellationer i sex månader, med undantag av konstellationen utrikes frågor, vars ordförande är unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Övriga medlemmar i gruppen ska bistå ordförandeskapet i alla dess uppgifter på grundval av rådets 18-månadersprogram.

Coreper, Ständiga representanternas kommitté, förbereder de beslut som rådet sedan fattar, med hjälp av arbetsgrupper med tjänstemän från de nationella myndigheterna.

Rådet ansvarar tillsammans med parlamentet för lagstiftning och budget. Rådet är också den viktigaste institutionen för beslutsfattande i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och samordningen av den ekonomiska politiken (mellanstatlighet). Rådet har också den verkställande makten, som det i allmänhet delegerar till kommissionen.

I de flesta fall fattar rådet sina beslut på förslag av Europeiska kommissionen, tillsammans med parlamentet genom medbeslutandeförfarandet. Beroende på område fattar rådet sina beslut med enkel majoritet, kvalificerad majoritet eller enhälligt, även om beslut med kvalificerad majoritet är det vanligaste (jordbruk, inre marknaden, miljö, transport, sysselsättning, hälsovård, osv.).

Se även:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början