RSS
Alfabetische index

Glossarium

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie (ook de “Raad van Ministers” of “Raad” genoemd) is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Europese Unie. In de Raad vergaderen de ministers van de lidstaten. De Raad is dus de instelling die de lidstaten vertegenwoordigt. De Raad heeft zijn zetel in Brussel maar kan ook in Luxemburg bijeenkomen. Raadsvergaderingen worden bijeengeroepen door het voorzitterschap, dat ook de agenda opstelt.

De Raad komt bijeen in verschillende formaties (tien in totaal), bestaande uit de ministers die bevoegd zijn voor: Algemene Zaken; Buitenlandse Zaken; Economische en Financiële Zaken; Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ); Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Concurrentievermogen; Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Landbouw en Visserij; Milieu; Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. De raadsformatie “Algemene zaken” verzorgt, met behulp van de Commissie, de coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties.

Het voorzitterschap van de Raad ligt per toerbeurt van achttien maanden in handen van een groep van drie lidstaten. Ieder lid van de groep neemt gedurende zes maanden het voorzitterschap van alle raadsformaties op zich, met uitzondering van de formatie Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De andere leden van de groep assisteren de fungerende voorzitter bij de tenuitvoerlegging van hun gemeenschappelijke werkprogramma.

De besluiten van de Raad worden voorbereid door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten (Coreper), dat wordt bijgestaan door werkgroepen bestaande uit ambtenaren uit de lidstaten.

De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevingstaak en de begrotingstaak uit. Het is ook de voornaamste instelling voor de besluitvorming over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en voor de coördinatie van het economisch beleid (intergouvernementeel optreden). De Raad heeft ook uitvoeringsbevoegdheid, maar draagt die meestal over aan de Commissie.

In de meeste gevallen neemt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten op basis van voorstellen van de Europese Commissie. Afhankelijk van het beleidsgebied besluit hij met gewone meerderheid, met gekwalificeerde meerderheid of met eenparigheid van stemmen, maar de gekwalificeerde meerderheid wordt het vaakst gehanteerd (op het gebied van onder meer landbouw, interne markt, milieu, vervoer, werkgelegenheid en volksgezondheid).

Zie ook:

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven