RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union (også EU's Ministerråd eller blot Rådet) er EU's primære beslutningstagende institution. Det er EU-landenes ministre, som mødes i Rådet, dvs. Rådet er den EU-institution, hvor landenes regeringer er repræsenteret. Rådet har hovedsæde i Bruxelles, men det kan også holde møder i Luxembourg. Dets møder indkaldes af formandskabet, som fastsætter dagsordenen.

Rådet samles i forskellige sammensætninger (10 i alt) bestående af de af EU-landenes ministre, der har kompetencen på det område, der er på dagsordenen: almindelige anliggender, udenrigsanliggender, økonomi og finans, retlige og indre anliggender, beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik, konkurrenceevne, transport, telekommunikation og energi, landbrug og fiskeri, miljø, uddannelse, ungdom og kultur. Rådet for ”almindelige anliggender” sikrer med bistand fra Kommissionen koordineringen af arbejdet i Rådets forskellige sammensætninger.

Formandskabet for Rådet varetages af en gruppe på tre medlemsstater for en periode på 18 måneder. Hvert medlem i gruppen varetager rådsformandskabet for alle Rådets sammensætninger i 6 måneder, dog undtaget Rådet for Udenrigsanliggender, hvor Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har formandskabet. De øvrige gruppemedlemmer bistår i den periode det fungerende formandskab i gennemførelsen af det fælles program.

Rådets afgørelser forberedes af De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) bistået af arbejdsgrupper sammensat af embedsmænd fra EU-landenes forvaltninger.

Rådet udøver sammen med Europa-Parlamentet den lovgivende funktion og budgetfunktionen. Det er også den vigtigste institution hvad angår afgørelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og samordningen af den økonomiske politik (den mellemstatslige metode). Rådet har desuden den udøvende magt, som den normalt delegerer til Kommissionen.

I langt de fleste tilfælde træffer Rådet afgørelse på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen og ved en fælles beslutningsprocedure med Europa-Parlamentet. Alt efter hvilket område der er tale om, træffer det afgørelse med simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed, selv om det oftest træffer afgørelse med kvalificeret flertal (landbrug, det indre marked, miljø, transport, beskæftigelse, sundhed osv.)

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top