RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska unionens organ

Europeiska unionens organ är offentligrättsliga organ som inrättats av EU för att utföra särskilda tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.

De första EU-organen inrättades på 1970-talet, men de flesta startade sin verksamhet först 1994 eller 1995, efter det att Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel i oktober 1993 fattade beslut om var sju av dessa skulle ha sina säten. De EU-organ som senast tillkommit är de genomförandeorgan som inrättats för handläggningen av ett eller flera EU-program. De är inrättade för en bestämd tid och har sina säten i Bryssel eller Luxemburg.

För närvarande finns 29 EU-organ som går under många olika benämningar (t.ex. centrum, stiftelse, byrå, kontor eller observationsorgan).

EU-organen är en samling olikartade och självständiga organ som dock har samma organisatoriska uppbyggnad. De kan delas in i tre grupper efter verksamhetsområde. Utöver dessa har nu också genomförandeorganen tillkommit:

Europeiska unionens organ:

 • Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), med säte i Alicante (Spanien).
 • Gemenskapens växtsortsmyndighet, med säte i Angers (Frankrike).
 • Europeiska byrån för återuppbyggnad, med säte i Thessaloniki (Grekland).
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA), med säte i London (Storbritannien).
 • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, med säte i Parma (Italien).
 • Europeiska sjösäkerhetsbyrån, med säte i Lissabon (Portugal).
 • Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, med säte i Köln (Tyskland).
 • Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, med säte i Heraklion (Grekland).
 • Europeiska arbetsmiljöbyrån, med säte i Bilbao (Spanien).
 • Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, med säte i Stockholm (Sverige).
 • Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), med säte i Thessaloniki (Grekland).
 • Europeiska miljöbyrån, med säte i Köpenhamn (Danmark).
 • Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, med säte i Dublin (Irland).
 • Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, med säte i Lissabon (Portugal).
 • Europeiska byrån för grundläggande rättigheter, med säte i Wien (Österrike).
 • Europeiska järnvägsbyrån, med säte i Valenciennes och Lille (Frankrike).
 • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, med säte i Turin (Italien).
 • Översättningscentrum för Europeiska gemenskapernas organ, med säte i Luxemburg.
 • Gemenskapens kontrollorgan för fiske, med säte i Vigo (Spanien).
 • Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid EU:s yttre gränser (Frontex), med säte i Warszawa (Polen).
 • Europeiska kemikaliemyndigheten, med säte i Helsingfors (Finland).
 • Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet, med säte i Bryssel (Belgien).
 • Europeiska jämställdhetsinstitutet, med säte i Vilnius (Litauen).

Organ som sorterar under den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken:

 • Europeiska försvarsbyrån, med säte i Bryssel (Belgien), under ledning av den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.
 • Institutet för säkerhetsfrågor, med säte i Paris (Frankrike).
 • Europeiska unionens satellitcentrum, med säte i Madrid (Spanien).

Organ som sorterar under det polisiära och straffrättsliga samarbetet:

 • Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust), med säte i Haag (Nederländerna).
 • Europeiska polisbyrån (Europol), med säte i Haag (Nederländerna).
 • Europeiska polisakademin (Cepol), med säte i Bramshill (Storbritannien).

Genomförandeorgan:

Genomförandeorgan är organisationer som inrättats enligt rådets förordning (EG) 58/2003. De har anförtrotts att styra ett eller flera av gemenskapens program. Dessa organ inrättas för en fast period. De finns på de platser där Europeiska kommissionen har sitt säte

 • Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, med säte i Bryssel (Belgien).
 • Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor, med säte i Luxemburg.
 • Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation, med säte i Bryssel (Belgien).
 • Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, med säte i Bryssel (Belgien).
 • Genomförandeorganet för forskning, med säte i Bryssel (Belgien).
 • Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätverket, med säte i Bryssel (Belgien).

Byråer och organ inom EURATOM:

 • Fusion for Energy (europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi), med säte i Barcelona (Spanien).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början