RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Likabehandling av kvinnor och män

Sedan 1957 har fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen hållit hårt på principen om jämställdhet mellan män och kvinnor, och krävt, till att börja med, lika lön för lika arbete.

Efter 1975 har det tillkommit en rad direktiv som utvidgat principen om likabehandling till att omfatta tillgång till arbete, utbildning, karriärmöjligheter, tillgång till trygghetssystemen, skydd under havandeskap och moderskap och föräldraledighet. Denna princip har sedermera utvidgats till skydd av rättigheter, kompensation tll brottsoffer och bevisbördan vid rättsliga förfaranden.

Amsterdamfördraget har gjort det möjligt att integrera jämställdhetsperspektivet i hela gemenskapspolitiken och att införa likabehandlingsprincipen som grundläggande rättighet. Den Europeiska unionen (EU) godkänner också principen om icke-diskrimination som utgör grunden för kampen mot ojämlik behandling. Nicefördraget erkänner nödvändigheten att besluta om åtgärder om positiv särbehandling för att uppmuntra kvinnors deltagande i arbetsmarknaden.

Lissabonfördraget inför principen om mäns och kvinnors jämlikhet som gemensamt värde inom den Europeiska gemenskapen (artikel 2 i fördraget om EU) Gemenskapen arbetar för jämställdhet (artikel 3 i fördraget om EU) och slåss mot ojämlikheter inom ramen för årgärder som fastställs (artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Principen om likabehandling är en rättighet som är inskriven i den europeiska stadgan om grundläggande rättigheter. Denna blir tvingande eftersom den integrerats i fördraget om EU.

Kommissionen har ända sedan 1980-talet främjat jämställdhet genom fleråriga program, och man har också utarbetat en gemenskapsstrategi (2001-2005), följd av programmet PROGRESS (2007-2013).

Sedan 2006 har en ny strategi tagits i bruk. Den grundar sig på färdplanen 2006-2010 och dess årliga arbetsprogram. Den tillämpas på prioriterade åtgärdsområden som:

  • ekonomiskt oberoende
  • att ge möjlighet att förena privatliv och familjeliv
  • Att uppnå en jämn könsfördelningi det offentliga livet och i beslutsfattandet
  • utrotning av våld mot och handel med vkinnor
  • att bekämpa stereotyper i samhället
  • att främja jämställdhet mellan könen i länder utanför EU.

Utöver detta har ett Europeiskt institut för jämställdhet mella män och kvinnor bildats 2006 i Vilnius (Litauen).

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början