RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu

Sukupuolten tasa-arvon periaate vahvistettiin vuonna 1957 Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksessa, jossa määrättiin aluksi saman työn samanlaisesta palkkauksesta.

Vuoden 1975 jälkeen annettiin joukko direktiivejä, joilla naisten ja miesten tasa-arvon periaatteen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan työoloja, ammatillista koulutusta ja uralla etenemistä, sosiaaliturvaa, tavaroiden ja palvelujen saatavuutta, äitiyssuojelua ja vanhempainlomaa. Myöhemmin tasa-arvon periaate on ulotettu koskemaan oikeuksien puolustamista, uhreille maksettavia korvauksia ja todistustaakkaa tuomioistuinkäsittelyssä.

Amsterdamin sopimuksella tasa-arvoulottuvuus on voitu sisällyttää kaikkiin yhteisön politiikanaloihin ja tasa-arvoisen kohtelun periaate on vahvistettu perusoikeudeksi. Euroopan unioni (EU) tunnustaa myös syrjimättömyysperiaatteen, johon epätasa-arvoisen kohtelun torjuminen perustuu. Nizzan sopimuksen mukaan puolestaan naisten aktiivisempi osallistuminen työmarkkinoille edellyttää myönteisten toimien toteuttamista.

Lissabonin sopimuksessa naisten ja miesten tasa-arvon periaatteen vahvistetaan kuuluvan Euroopan unionin yhteisiin arvoihin (EU:sta tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artikla). Unioni edistää tasa-arvoa (SEU 3 artikla) ja torjuu kaikissa toimissaan eriarvoisuutta (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artikla).

Tasa-arvoisen kohtelun periaate kuuluu myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin oikeuksiin. Perusoikeuskirjan sisällyttäminen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen tekee perusoikeuskirjasta sitovan.

1980-luvulla käynnistettiin yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi monivuotisia ohjelmia, joiden lisäksi komissio laati yhteisön strategian vuosiksi 2001–2005. Sen jatkotoimenpiteenä toteutetaan vuosina 2007–2013 Progress-ohjelma.

Uusi strategia tuli voimaan vuonna 2006. Se perustuu naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmaan 2006–2010 ja sen vuotuisiin työohjelmiin. Strategiaa sovelletaan muun muassa seuraavilla ensisijaisilla toiminta-aloilla:

  • taloudellinen riippumattomuus
  • yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittaminen
  • yhtäläinen edustus julkisessa elämässä ja päätöksenteossa
  • naisiin kohdistuvan väkivallan ja naiskaupan torjuminen
  • yhteiskunnassa vallitsevien stereotypioiden poistaminen
  • sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella.

Lisäksi Vilnaan (Liettua) perustettiin vuonna 2006 Euroopan tasa-arvoinstituutti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun