RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Ligebehandling af mænd og kvinder

Siden 1957 har traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab omfattet princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd med et primært krav om lige løn for lige arbejde.

Fra 1975 har en række direktiver udvidet anvendelsen af princippet om ligestilling til også at omfatte arbejdsvilkår, uddannelse og karrieremuligheder, social sikring, adgang til goder og serviceydelser samt til beskyttelse af barsels- og forældrelov. Princippet er endvidere blevet udvidet til at omfatte forsvar af rettigheder, erstatning til ofre og principper om bevisbyrde ved retssager.

Amsterdam-traktaten har åbnet mulighed for at integrere kønsaspektet i alle fællesskabets politikker og ophøje princippet om ligestilling til en rettighed. Den Europæiske Union (EU) anerkender ligeledes princippet om antidiskrimination, der danner grundlag for bekæmpelse af forskelsbehandling. Nice-traktaten stadfæstede nødvendigheden af at vedtage positive tiltag for at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.

Lissabon-traktaten ophøjer princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd til en af Den Europæiske Unions fælles værdier (artikel 2 i EU-traktaten). Unionen fremmer derudover ligestilling (artikel 3 i EU-traktaten) og sigter mod at fjerne forskelle inden for rammerne af de foranstaltninger, der gennemføres (artikel 8 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde).

Princippet om ligebehandling er ligeledes en rettighed, der stadfæstes i Det Europæiske Charter om Grundlæggende Rettigheder. Det har gældende virkning, da det også er indarbejdet i EU-traktaten.

Ud over de flerårige programmer til fremme af ligebehandling, som blev igangsat i 1980'erne, har Europa-Kommissionen lanceret en fællesskabsstrategi (2001-2005), der blev fulgt op af PROGRESS-programmet (2007-2013).

Fra 2006 er en ny strategi blevet implementeret. Den bygger på en såkaldt køreplan 2006-2010 samt de tilhørende årlige arbejdsprogrammer. Den dækker en række prioriterede aktionsområder, blandt andet:

  • økonomisk uafhængighed,
  • balance mellem arbejdsliv og familieliv,
  • lige repræsentation i det offentlige liv og offentlig beslutningstagning,
  • udryddelse af vold mod og handel med kvinder,
  • nedbrydning af stereotype kønsroller i samfundet,
  • fremme af ligestilling mellem kønnene i EU.

Derudover er der i 2006 blevet etableret et europæisk ligestillingsinstitut i Vilnius (Litauen).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top