RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Lika möjligheter

Principen om lika möjligheter är en allmän princip, vars två aspekter är likabehandling av personer och likabehandling av kvinnor och män. Principen kan tillämpas på alla områden som arbetsliv, utbildning, tillgång till hälso- och sjukvård, varor och tjänster.

Erkännandet av jämlikhetsprincipen är en del av Europeiska unionens mål och principen om förbud mot diskriminering, som är nära kopplad till jämlikhetsprincipen, har förstärkts genom Amsterdam- och Lissabonfördraget. Gemenskapen kan därmed vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelser, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Till sin hjälp har gemenskapen den rådgivande kommittén för lika möjligheter.

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som antogs i december 2000 och infördes i Lissabonfördraget 2009, finns en avdelning med rubriken "Jämlikhet" där principerna om icke-diskriminering, jämställdhet mellan kvinnor och män samt kulturell, religiös och språklig mångfald beskrivs. Dessutom behandlas barns, äldres och funktionshindrades rättigheter.

EU:s rättsliga ram kompletteras med en rad åtgärder som syftar till att främja jämlikhet, som t.ex. införandet av förbud mot diskriminering i gemenskapens samtliga politikområden, positiv särbehandling, medvetandegörande och utbildning samt att främja inkluderingen av romer.

Se också:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början