RSS
Alfabetische index

Glossarium

Gelijke kansen

Met gelijke kansen wordt een algemeen beginsel bedoeld dat twee onderdelen omvat, namelijk de gelijke behandeling van personen en de gelijkheid van mannen en vrouwen. Het is de bedoeling dat het beginsel op alle terreinen wordt toegepast, met name in het beroepsleven, in het onderwijs en in de toegang tot de gezondheidszorg en tot goederen en diensten.

De erkenning van het gelijkheidsbeginsel maakt deel uit van de doelstellingen van de Europese Unie (EU) en het nauw verwante non-discriminatiebeginsel werd door het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Lissabon versterkt. Krachtens deze verdragen kan de Gemeenschap alle nodige maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. In haar optreden wordt zij bijgestaan door het Raadgevend Comité voor gelijke kansen.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat in december 2000 werd goedgekeurd en in 2009 in het Verdrag van Lissabon werd verankerd, omvat een hoofdstuk "Gelijkheid", waarin de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid van mannen en vrouwen, en culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid zijn opgenomen. Dit hoofdstuk behandelt tevens de rechten van het kind, van ouderen en van personen met een handicap.

Het Europese rechtskader wordt aangevuld met een reeks maatregelen ter bevordering van de gelijkheid, zoals de integratie van non-discriminatie in alle communautaire beleidsdomeinen, positieve actie, sensibilisering en vorming en de bevordering van de integratie van de Roma.

Zie ook:

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven