RSS
Alfabetische index

Glossarium

Eenvormige verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement

In 1992 is bij het Verdrag van Maastricht een bepaling in het EG-Verdrag (artikel 190, lid 4, thans artikel 223 VWEU) opgenomen die stelt dat de verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure moeten worden gehouden. Ondanks diverse voorstellen van het Parlement wist de Raad echter geen overeenstemming te bereiken over een eenvormige procedure.

Om deze patstelling te doorbreken werd in het Verdrag van Amsterdam de mogelijkheid opgenomen de verkiezingen te houden volgens "beginselen die alle lidstaten gemeen hebben". Na tal van discussies en meningsverschillen zijn de Raad en het Parlement het uiteindelijk eens geworden over vier punten die zorgen voor enige harmonisatie van de verkiezingsprocedure voor de Europese verkiezingen:

  • de eenvormige verkiezingsprocedure is gebaseerd op het stelsel van evenredige vertegenwoordiging volgens lijst of volgens het systeem van één enkele overdraagbare stem (Ierse specificiteit);
  • er mag een voorkeurstem worden uitgebracht;
  • de verschillende kiesdistricten (nationale of regionale) mogen blijven bestaan zolang ze geen afbreuk doen aan het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In een volgend stadium zullen in staten met meer dan 20 miljoen inwoners regionale kiesdistricten moeten worden gevormd;
  • een lijst moet ten minste 5% van de uitgebrachte stemmen hebben behaald om aan de zetelverdeling te mogen deelnemen.

Het merendeel van de voorschriften met betrekking tot de stemming en de verkiezing blijft evenwel verschillen van lidstaat tot lidstaat: de data van de verkiezingen, de kiesdistricten, de toepassing van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging, de cumulatie van mandaten, de voorwaarden voor de deelneming aan de stemming en de verkiesbaarheid, en in het bijzonder de bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Wat de kiesdistricten betreft, is er in een meerderheid van de lidstaten sprake van een kiesdistrict (het gehele nationale grondgebied vormt één enkel kiesdistrict). De andere lidstaten hebben meerdere kiesdistricten : Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Griekenland, België, Polen en Frankrijk.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven