RSS
Alfabetische index

Glossarium

Milieu

Het milieubeleid van de Europese Unie is gebaseerd op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het is gericht op het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en op de bescherming van de gezondheid van de mens. Ook wordt gestreefd naar een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ten slotte draagt dit beleid bij tot de bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen en in het bijzonder van de strijd tegen de klimaatverandering.

Het milieubeleid berust op het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen aan de bron moeten worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Het zesde milieuactieprogramma, dat in 2002 werd goedgekeurd, bevat de prioriteiten en doelstellingen van het Europese milieubeleid tot 2010. Vier prioritaire actiegebieden staan hierbij centraal: klimaatverandering, biodiversiteit, milieu en gezondheid en het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen en van afvalstoffen. Dit wordt aangevuld met zeven thematische strategieën voor de volgende gebieden: luchtverontreiniging, afvalstoffen, het mariene milieu, bodembescherming, pesticiden, natuurlijke hulpbronnen en het stedelijk milieu.

In dertig jaar zijn de Europese activiteiten op milieugebied verschoven van een corrigerende aanpak van enkele specifieke problemen naar een multidisciplinaire, preventieve en geïntegreerde aanpak. Het begrip "duurzame ontwikkeling" is door het Verdrag van Amsterdam in de doelstellingen van de EU opgenomen en milieubescherming is in het overige EU-beleid sterker geïntegreerd.

Het is voor de lidstaten gemakkelijker geworden strengere normen te hanteren dan de geharmoniseerde normen. Wel moeten deze strengere normen verenigbaar zijn met het Verdrag en bij de Commissie zijn aangemeld.

De meeste EU-besluiten op milieugebied worden volgens de gewone wetgevingsprocedure goedgekeurd, behalve wanneer het gaat om onder meer fiscale maatregelen, maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening of maatregelen die de keuzen van de lidstaten op energiegebied sterk beïnvloeden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven