RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Miljöansvar

Miljöansvar innebär tillämpningen av principen om att förorenaren betalar, som nämns i EG-fördraget. Närmare bestämmelser om miljöansvar finns i direktiv 2004/35/EG.

Miljöansvar gäller miljöskador och risker för skador till följd av näringsverksamhet, när det går att fastställa att det finns ett orsakssamband mellan skadan och näringsverksamheten. Miljöskadorna delas in i direkta eller indirekta skador på vattenmiljön, arter och naturliga livsmiljöer som skyddas genom Natura 2000, samt direkta eller indirekta markföroreningar som medför stora risker för människors hälsa.

Det finns två typer av bestämmelser för ersättningsansvar för miljöskador: enligt den första behöver överträdelser av miljöbestämmelserna inte styrkas och enligt den andra måste det bevisas att verksamhetsutövaren brutit mot reglerna eller varit oaktsam. Den första typen av ansvarsbestämmelse tillämpas på farliga eller potentiellt farliga näringsverksamheter som finns uppräknade i EU:s lagstiftning. Vid sådana tillfällen kan verksamhetsutövaren hållas ansvarig även om denne inte brutit mot reglerna. Den andra typen av bestämmelse tillämpas på all näringsverksamhet när en skada uppstått eller det finns överhängande risk för att arter och naturliga livsmiljöer som skyddas av EU:s lagstiftning skadas. Verksamhetsutövaren anses bara ansvarig om denne har brutit mot reglerna eller varit oaktsam.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början